Четвер
22.04.2021
16:40
Вітаю Вас Гість
RSS
 
"Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкасько...
Головна Реєстрація Вхід
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ »
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 57

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

105. Управління Центром здійснюється Засновником, Управлінням, директором, педагогічною радою, органами громадського самоврядування закладу на основі принципів демократизму, гуманізму, свободи і відповідальності, поєднання колегіального та одноосібного управління.

106. Безпосереднє керівництво Центром здійснює його директор, який несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

107. Директором може бути громадянин України, який має відповідну вищу педагогічну (корекційну, дефектологічну) освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів.

108. Директор Центру призначається на посаду та звільняється з посади Засновником. Директор Центру призначається на посаду рішенням Засновника за результатами конкурсного відбору шляхом укладання контракту, в якому встановлені права та обов’язки сторін, термін перебування на посаді, відповідальність, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством України.

109.  Директор Центру:

 1. організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників з метою забезпечення єдності освітньої та корекційно-розвиткової роботи; медичної реабілітації, відповідає за її якість, сприяє забезпеченню учнів (вихованців) засобами індивідуальної корекції;
 2. організовує, спрямовує і координує освітній процес, несе відповідальність за його якість та ефективність;
 3. забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 4. відповідає за дотримання вимог Державного стандарту початкової освіти;
 5. забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів (вихованців);
 6. підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 7. створює необхідні умови для організації безпечної життєдіяльності учнів (вихованців), їх медичного забезпечення, проведення виховної, позаурочної та позашкільної роботи;
 8. забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і протипожежних правил і норм, правил з техніки безпеки;
 9. щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;
 10. забезпечує реалізацію прав учнів (вихованців) на захист від будь-яких форм фізичного, психічного та інших видів насильства;
 11. від імені держави виконує обов’язки опікуна і піклувальника в тому випадку, коли опікуни і піклувальники над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які виховуються в Центрі, не призначені;
 12. затверджує посадові інструкції, посадові обов’язки працівників Центру;
 13. вживає заходів щодо пропаганди здорового способу життя, дотримання дітьми правил особистої гігієни;
 14. виконує кошторис надходжень і видатків, не допускає нераціонального використання бюджетних коштів;
 15. контролює дотримання режиму роботи Центру, організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців), організовує оздоровлення дітей;
 16. видає у межах своєї компетенції накази та  контролює їх виконання;
 17. від імені Центру укладає угоди з юридичними та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях;
 18. розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами Центру;
 19. забезпечує ведення та захист бази персональних даних працівників Центру та її реєстрацію в органах виконавчої влади.

110. Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікованого рівня, встановлених пунктом 11 Типового положення "Про бухгалтерську службу бюджетної установи", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59.

111. Колегіальним постійно діючим органом управління Центром є педагогічна рада, до складу якої входять педагогічні та медичні працівники, головою педагогічної ради є директор Центру.

112. Кількість засідань педагогічної ради визначається за потреби, але не менше чотирьох засідань на рік. Рішення педагогічної ради приймається більшістю голосів і є обов’язковим для виконання всіма педагогічними медичними працівниками.

113. Педагогічна рада розглядає питання:

 1. удосконалення педагогічного,  освітнього процесу;
 2. організації і здійснення освітнього та лікувально-реабілітаційного процесів;
 3. переведення учнів (вихованців) школи, дошкільного відділення до наступного класу або групи та їх випуску;
 4. приймає рішення про структуру навчального року та тривалість канікул за погодженням з управлінням;
 5. приймає рішення про видачу документа про освіту державного зразка;
 6. визначає строки проходження реабілітації дитиною-інвалідом відповідно до її індивідуальної програми реабілітації;
 7. сприяє розвитку творчої ініціативи працівників школи, впровадженню досягнень науки, передового досвіду;
 8. вносить пропозиції щодо порядку морального та матеріального заохочення педагогічних, медичних та інших працівників Центру, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, представників громадськості;
 9. розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Центру.

114. Вищим органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких двох категорій:

1) працівників Центру - зборами колективу;

2) батьків або осіб, які їх замінюють та представників громадськості - класними зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить один календарний рік.

115. Загальні збори колективу правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з двох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

116. Право скликати загальні збори колективу мають директор Центру, учасники загальних зборів, якщо за це висловились не менше третини їх загальної кількості, директор Центру.

117. Загальні збори колективу:

 1. ухвалюють Статут Центру;
 2. обирають раду Центру, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 3. заслуховують звіт директора і голови ради Центру;
 4. розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності Центру;
 5. затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Центру;
 6. приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників Центру.

118.  У період між загальними зборами колективу діє рада Центру.

119. Метою діяльності ради Центру є:

 1. сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
 2. об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків або осіб, які їх замінюють, громадськості щодо розвитку Центру та удосконалення освітнього процесу;
 3. формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Центром;
 4. розширення колегіальних форм управління Центром;
 5. підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього  процесу.

120. Основними завданнями ради Центру є:

 1. підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з громадськістю, державними та приватними інституціями;
 2. визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Центру та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього  процесу;
 3. формування навичок здорового способу життя;
 4. створення належного педагогічного клімату в Центрі;
 5. сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
 6. підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів (вихованців), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 7. сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
 8. підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів (вихованців);
 9. стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців).

121. До ради Центру обираються пропорційно представники від педагогічного колективу,  представники громадськості.

Представництво в раді Центру й загальна її чисельність визначаються загальними зборами колективу Центру.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради Центру з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами колективу.

На чергових загальних зборах колективу склад ради Центру оновлюється не менше ніж на третину.

122. Рада Центру діє на засадах:

 1. пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 2. дотримання вимог чинного законодавства України;
 3. колегіальності ухвалення рішень;
 4. добровільності і рівноправності членства;
 5. гласності.

123. Рада Центру працює за планом, що затверджується загальними зборами колективу.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради Центру може скликатися її головою або з ініціативи директора Центру, а також членами ради.

Рішення ради Центру приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради Центру.

Рішення ради Центру, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту Центру, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють, та представників громадськості.

У разі незгоди адміністрації Центру з рішенням ради Центру створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Центру.

124. Очолює раду Центру голова, який обирається із складу ради.

Голова ради Центру може бути членом педагогічної ради.

125. Для вирішення поточних питань рада Центру може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою Центру.

Члени ради Центру мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Центру, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

126. Рада Центру:

 1. організовує виконання рішень загальних зборів колективу;
 2. вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу Центру, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 3. спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Центру та здійснює контроль за його виконанням;
 4. разом з адміністрацією здійснює контроль за дотриманням Статуту Центру;
 5. погоджує режим роботи Центру;
 6. сприяє формуванню мережі класів Центру, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 7. разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 8. заслуховує звіт голови ради Центру, інформацію директора та його заступників з питань навчальної та фінансово-господарської діяльності;
 9. бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;
 10. виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
 11. виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 12. вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 13. ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 14. сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
 15. розглядає питання родинного виховання;
 16. сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 17. організує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
 18. розглядає звернення учасників освітнього  процесу з питань роботи Центру;
 19. може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

127. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою Центру.

128. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства України директором Центру за погодженням з профспілковим комітетом Центру і погоджується Управлінням

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

Пошук

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту