Четвер
22.04.2021
15:49
Вітаю Вас Гість
RSS
 
"Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкасько...
Головна Реєстрація Вхід
УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЦЕНТРУ »
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 57

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Учасники ОСВІТНЬого процесу ЦЕНТРУ

60. Учасниками освітнього процесу в Центрі є:

1) учні (вихованці);

2) керівники Центру;

3) педагогічні працівники;

4) практичний психолог,

5) медичні працівники;

6) юрист;

7) інші спеціалісти;

8) батьки або особи, які замінюють батьків.

61. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

62. Учні (вихованці) мають право:

1) на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

2) на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Центру;

3) на доступ до інформації з усіх галузей знань, виставок, конкурсів тощо;

4) брати участь у роботі органів громадського самоврядування Центру;

5) брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

6) брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

7) на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність;

8) на безпечні і нешкідливі умови навчання та виховання.

63. Учні (вихованці) зобов’язані:

1) оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; підвищувати загальнокультурний рівень;

2) дотримуватися законодавства України, моральних, етичних норм;

3) брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством України;

4) бережливо ставитись до майна Центру та особистих речей;

5) дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Центру;

6) дотримуватися правил особистої гігієни.

64. Педагогічними працівниками Центру можуть бути особи, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, високі моральні якості, фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них обов’язки.

65. Педагогічні працівники призначаються і звільняються з посади   директором Центру. Інші працівники призначаються і звільняються з посади директором Центру згідно з чинним законодавством України.

66. Під час прийому на роботу педагогічних та інших працівників дирекція Центру знайомить їх під особистий підпис з такими документами:

1) Колективним договором;

2) Статутом Центру;

3) Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

4) посадовими інструкціями, посадовими обов’язками;

5) інструкціями з охорони праці;

6) іншими документами, що регламентують діяльність Центру.

67. Педагогічні та медичні працівники мають право на:

1) захист професійної честі, гідності;

2) участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного та реабілітаційного процесів;

3) проведення науково-дослідної, експериментальної пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

4) вільний вибір форм, методів, засобів навчання та розвитку, виявлення професійної ініціативи;

5) дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і звання;

6) участь у роботі органів громадського самоврядування Центру;

7) користування подовженою оплачуваною відпусткою;

8) одержання компенсації за умови втрати роботи, у зв’язку  зі змінами в організації роботи Центру;

9) підвищення кваліфікації та перепідготовку;

10) соціальні пільги і гарантії, передбачені законодавством України;

11) проведення дисциплінарного розслідування порушень норм професійної поведінки або Статуту Центру;

12) отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років.

68. Відволікання педагогічних та медичних працівників від виконання професійних обов’язків  не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

69. Педагогічні та медичні працівники зобов’язані:

 1. виконувати Статут Центру, режим та Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;
 2. забезпечувати умови для засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти зміцненню їх здоров'я, розвитку здібностей та обдарувань;
 3. забезпечувати умови для проходження кожним учнем (вихованцем) курсу медичної реабілітації;
 4. особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей;
 5. виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків або осіб, які їх замінюють, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, до державного і соціального устрою, бережне ставлення до навколишнього середовища;
 6. готувати дітей до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 7. дотримуватись педагогічної та медичної етики, моралі, поважати гідність учнів (вихованців);
 8. захищати учнів (вихованців) від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 9. постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 10. виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування Центру, накази і розпорядження адміністрації, накази Управління;
 11. підтримувати дисципліну в Центрі на основі поваги до людської гідності працівників та учнів (вихованців);
 12. брати участь у розгляді конфліктів за письмовими та усними заявами батьків або осіб, які їх замінюють та інших осіб.

70. Педагогічні працівники Центру підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

71. Педагогічні та медичні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації, або систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору, звільняються з посади згідно з чинним законодавством України.

72. Лікувально-реабілітаційна, відновлювальна, санітарно- профілактична робота здійснюється медичним персоналом.

73. Права та обов’язки інженерно-технічних працівників регулюються трудовим законодавством України, цим статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Центру.

74. Батьки або особи, що їх замінюють, мають право:

 1. захищати права та інтереси дітей, звертаючись з цією метою до директора Центру чи відповідних державних або судових органів;
 2. у випадку конфлікту з працівниками Центру директор може наказом призначати незалежну комісію;
 3. бути присутніми на педагогічних радах та інших заходах, коли йде мова про їхніх дітей;
 4. брати участь в управлінні Центром: обирати і бути обраним в Раду Центру;
 5. знайомитись з ходом навчально-реабілітаційного процесу, навчальними досягненнями дитини тощо;
 6. відвідувати школу і вести розмову стосовно своїх дітей з адміністрацією Центру, медичними та педагогічними працівниками                                  (з вчителем лише в позаурочний час);
 7. під час навчання дитини повернути її в сім’ю на будь-якому етапі навчання;
 8. брати участь у загальних батьківських зборах;
 9. звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання та лікування дітей у Центрі;
 10. брати участь в удосконаленні організації освітнього та реабілітаційного процесів та зміцненні матеріально-технічної бази Центру.

75. Батьки або особи, які їх заміняють, зобов’язані:

 1. постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;
 2. дотримуватись режиму роботи Центру та забезпечувати неухильне виконання дітьми Правил внутрішнього розпорядку Центру;
 3. дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог у Центрі;
 4. поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мови, культури, сім’ї;
 5. сприяти здобуттю дітьми освіти та проходженню курсу реабілітації у Центрі;
 6. виховувати повагу до законів, прав та свобод людини, до національних, історичних, культурних цінностей України та інших держав і народів.

76. Центр надає батькам або особам, які їх заміняють допомогу у виконанні їх батьківських обов’язків.

77. Батьки або особи, які їх заміняють несуть однакову відповідальність за виховання, навчання, лікування та розвиток дітей.

78. У разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Центр може виступити позивачем у суді про позбавлення їх батьківських прав.

79. Представники громадськості мають право:

 1. обирати і бути обраними до громадського самоврядування в Центрі;
 2. керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями, сприяти покращенню матеріально-технічної бази Центру;
 3. проводити спільні семінари, консультації з педагогічними та медичними працівників;
 4. сприяти покращанню організації освітнього та лікувального процесів.

80. Представники громадськості зобов’язані:

 1. дотримуватись Статуту Центру, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації освітнього та реабілітаційного процесів;
 2. погоджувати з адміністрацією Центру плани своєї діяльності;
 3. забезпечувати дотримання прав та свобод учнів (вихованців);
 4. дотримуватись етики поведінки та моралі;
 5. захищати учнів (вихованців) від різних форм фізичного та психічного насильства;
 6. пропагувати здоровий спосіб життя.

81. У освітньому та реабілітаційному процесах можуть брати участь представники підприємств, установ, науково-дослідних, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій у межах, визначених чинним законодавством України і цим Статутом.

82. Учасники освітнього та реабілітаційного процесів набувають прав і виконують обов’язки, що визначаються даним Статутом та договором із Центром.

83. За успіхи у навчанні (праці) учасники освітнього та реабілітаційного процесів представляються у встановленому чинним законодавством України порядку до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, іменними медалями, знаками, грамотами, подяками.

84. Правилами внутрішнього розпорядку можуть встановлюватись інші форми морального і матеріального заохочення.

Пошук

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту